Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong quý 1/2019
09:42 | 05/04/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 12/3/2019, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 33 xã, đạt 73,3%. Đến nay, 06 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đã đạt từ 14 tiêu chí trở lên, đủ điểu kiện để đăng ký đạt chuẩn trong năm 2019.

- Tính đến cuối tháng 3/2019, toàn tỉnh có 27/45 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí của 45 xã là 702 tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt 15,6 tiêu chí/xã; có 45/45 xã được phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới đạt 47,6 triệu đồng/người/năm. Thành phố Bà Rịa đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Ông Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT (bìa phải) trao Quyết định công nhận xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018


NTM