Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản
Các chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà
08:44 | 16/01/2019 Print   E-mail    

Ngày 14/12/2018 tại kỳ họp lần thứ chín, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI đã thông qua Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐNDban hành chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xãtrong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2020. Theo đó, Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể được hỗ trợ (1 lần) để đầu tư trang thiết bị, vật tư thuộc dự án hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã. Mức hỗ trợ là 30% kinh phí đầu tư nhưng không quá năm trăm triệu đồng/dự án; đối với Hợp tác xã điểm, mức hỗ trợ có thể lên đến 2,5 tỷ đồng/dự án.

Nghị quyết cũng quy định giới hạn kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020 là 9 tỷ đồng.Việc xem xét Hợp tác xã nào được hỗ trợ sẽ căn cứ vào các điều kiện cụ thể như sau:

Đối với HTX điểm, mức hỗ trợ có thể lên đến 2,5 tỷ đồng/ dự án

Điều kiện chung

- Hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, vật tư thuộc dự án hoạt động sản xuất kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Hợp tác xã nông nghiệp được đánh giá xếp loại tốt, khá theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;Dự án đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thành viên và giải quyết việc làm cho người lao động.

- Nội dung hỗ trợ đầu tư cho Hợp tác xã nông nghiệp điểm được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện: Là Hợp tác xã nông nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên; đồng thời, Hợp tác xã có dự án khả thi, ứng dụng khoa học công nghệ, giải pháp tiên tiến trong sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản lượng của các sản phẩm và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về quy mô, diện tích, hạ tầng, máy móc, vật tư, nhân công, tập huấn, chuyển giao công nghệ và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện ưu tiên: Bên cạnh những điều kiện chung, Hợp tác xã nông nghiệp được hưởng nội dung hỗ trợ nếu đáp ứng một trong những điều kiện theo thứ tự ưu tiên dưới đây:

Có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm có giá trị tối thiểu từ ba trăm triệu đồng/năm;Tổ chức cho các thành viên sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt hoặc được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;Hoạt động trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới, các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;Bị thiệt hại hoặc nằm trong vùng có nguy cơ do các yếu tố khách quan như: môi trường, khí hậu, thời tiết;Hợp tác xã chưa được hưởng nội dung hỗ trợ tương tự từ các quy định, chính sách khác của nhà nước.

(Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24/12/2018. Chi tiết các nội dung, chính sách, điều kiện của Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2020 được đăng tải trên Công báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: congbao.baria-vungtau.gov.vn)

Xoan Anh