Xây Dựng Và Phát Triển NTM Xây Dựng Và Phát Triển NTM
Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 03 tháng cuối năm 20
04:02 | 25/10/2018 Print   E-mail    

Để hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

Trong 03 tháng cuối năm 2018 các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu  thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Thành phố Bà Rịa: Phối hợp với các Sở, ngành và Văn phòng Điều phối nông thôn mới khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước ngày 10/10/2018.

- Thị xã Phú Mỹ: Phấn đấu đạt tiêu chí 18 của xã Tân Hải, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

- Huyện Long Điền:

+ Phấn đấu đạt tiêu chí Giao thông và Y tế (Tỷ lệ người dân tham gia BHYT) của xã Phước Hưng. Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

+ Xã Phước Tỉnh: Phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí.

- Huyện Đất Đỏ: Hoàn thiện hồ sơ của xã Phước Long Thọ và Lộc An gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới đề nghị tổ chức thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trong tháng 11/2018.

- Huyện Châu Đức: Chỉ đạo 6 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định của Bộ tiêu chí nâng cao. Đối với 8 xã còn lại phấn đấu thực hiện đạt thêm 10 tiêu chí, cụ thể:

+ Xã Nghĩa Thành đạt thêm 02 tiêu chí.

+ Xã Láng Lớn đạt thêm 01 tiêu chí.

+ Xã Bình Trung đạt thêm 02 tiêu chí.

+ Xã Bình Giã đạt thêm 01 tiêu chí.

+ Xã Sơn Bình đạt thêm 01 tiêu chí.

+ Xã Bàu Chinh đạt thêm 01 tiêu chí.

+ Xã Đã Bạc đạt thêm 01 tiêu chí.

+ Xã Suối Rao đạt thêm 01 tiêu chí.

- Huyện Xuyên Mộc: Chỉ đạo các xã thực hiện đạt thêm 30 tiêu chí, cụ thể:

+Xã Bàu Lâm đạt thêm 06 tiêu chí;

+ Xã Hòa Bình đạt thêm 04 tiêu chí;

+ Xã Hòa Hội đạt thêm 04 tiêu chí;

+ Xã Phước Tân đạt thêm 06 tiêu chí;

+Xã Hòa Hiệp đạt thêm 03 tiêu chí;

+ Xã Bông Trang đạt thêm 03 tiêu chí;

+ Xã Tân Lâm đạt thêm 02 tiêu chí;

+ Xã Hòa Hưng đạt thêm 01 tiêu chí;

+ Xã Bình Châu đạt thêm 01 tiêu chí.                                    

TP Bà Rịa đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

 

NTM