Thông Tin Thủy Lợi Thông Tin Thủy Lợi
Thông báo xả nước cống số 6 đê Chu Hải, thị xã Phú Mỹ tháng 10/2018
07:36 | 07/10/2018 Print   E-mail    

Nhằm đảm bảo an toàn cho cống số 6 và đê Chu Hải, hạn chế thiệt hại sản xuất nông nghiệp trong đê và nuôi trồng thủy sản ngoài sông Chà Và; Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi thông báo việc xả nước của cống số 6 đê Chu Hải như sau: 

Mực nước thủy triều 2018

Thời gian
mở cống 6

Thời gian
đóng cống 6

Giờ, ngày/tháng

Mực nước lớn nhất (m)

10h, 05/10

3,5

04h ngày 04 ÷ 10h ngày 05

10h ngày 05÷18h ngày 05

00h, 06/10

4,0

18h ngày 05 ÷ 0h ngày 06

0h ngày 06÷07h ngày 06

11h, 06/10

3,7

07h ngày 06 ÷ 11h ngày 06

11h ngày 06÷19h ngày 06

01h, 07/10

4,1

19h ngày 06 ÷ 01h ngày 07

01h ngày 07÷07h ngày 07

12h, 07/10

3,9

07h ngày 07 ÷ 12h ngày 07

12h ngày 06÷19h ngày 07

01h, 08/10

4,2

19h ngày 07 ÷ 01h ngày 08

01h ngày 08÷08h ngày 08

13h, 08/10

4,1

08h ngày 08 ÷ 13h ngày 08

13h ngày 08÷21h ngày 08

02h, 09/10

4,2

21h ngày 08 ÷ 02h ngày 09

02h ngày 09÷9h ngày 09

13h, 09/10

4,1

09h ngày 09 ÷ 13h ngày 09

13h ngày 09÷21h ngày 09

02h, 10/10

4,2

21h ngày 09 ÷ 02h ngày 10

02h ngày 10÷09h ngày 10

15h, 10/10

4,3

09h ngày 10 ÷ 15h ngày 10

15h ngày 10÷22h ngày 10

03h, 11/10

4,2

22h ngày 10 ÷ 03h ngày 11

03h ngày 11÷10h ngày 11

15h, 11/10

4,3

10h ngày 11 ÷ 15h ngày 11

15h ngày 11 ÷ 22h ngày 11

03h, 12/10

4,1

22h ngày 11÷03h ngày 12

03h ngày 12÷11h ngày 12

16h, 12/10

4,2

11h ngày 12÷ 16h ngày 12

16h ngày 12 ÷ 23 ngày 12

04h, 13/10

4,0

23h ngày 12 ÷ 04h ngày 13

04h ngày 13 ÷ 11h ngày 13

17h, 13/10

4,1

11h ngày 13 ÷ 17h ngày 13

17h ngày 13 ÷ 0h ngày 14

04h, 14/10

3,9

0h ngày 14 ÷ 04h ngày 14

04h ngày 14 ÷ 12h ngày 14

18h, 14/10

3,9

12h ngày 14 ÷ 18h ngày 14

18h ngày 14 ÷  0h ngày 15

05h, 15/10

3,8

0h ngày 15 ÷ 05h ngày 15

05h ngày 15 ÷ 13h ngày 15

18h, 15/10

3,7

13h ngày 15 ÷ 18h ngày 15

18h ngày 15 ÷ 0h ngày 16

05h, 16/10

3,7

0h ngày 16 ÷ 05h ngày 16

05h ngày 16 ÷13h ngày 16

19h, 16/10

3,6

13h ngày 16 ÷ 19h ngày 16

19h ngày 16 ÷ 00h ngày 17

04h, 17/10

3,6

00h ngày 17 ÷ 04h ngày 17

04 ngày 17÷ 15h ngày 17

21h, 17/10

3,5

15h ngày 17 ÷21h ngày 17

21h ngày 17 ÷ 16h ngày 18

00h, 19/10

3,7

16h ngày 18 ÷ 00h ngày 19

00h ngày 19 ÷ 17h ngày 19

01h, 20/10

3,8

17h ngày 19 ÷ 01h ngày 20

01h ngày 20 ÷ 18h ngày 20

01h, 21/10

3,9

18h ngày 20 ÷ 01h ngày 21

01h ngày 21 ÷ 19h ngày 21

01h, 22/10

3,9

19h ngày 21 ÷ 01h ngày 22

01h ngày 22 ÷ 20h ngày 22

01h, 23/10

4,0

20h ngày 22 ÷ 01h ngày 23

01h ngày 23 ÷ 08h ngày 23

13h, 23/10

3,8

08h ngày 23 ÷ 13h ngày 23

13h ngày 23 ÷ 20h ngày 23

02h, 24/10

4,0

20h ngày 23 ÷ 02h ngày 24

02h ngày 24÷ 09h ngày 24

14h, 24/10

4,0

09h ngày 24 ÷ 14h ngày 24

14h ngày 24 ÷ 21h ngày 24

02h, 25/10

4,1

21h ngày 24 ÷ 02h ngày 25

02h ngày 25 ÷ 09h ngày 25

14h, 25/10

4,1

09h ngày 25 ÷ 14h ngày 25

14h ngày 25 ÷ 21h ngày 25

02h, 26/10

4,1

21h ngày 25 ÷ 02h ngày 26

02h ngày 26 ÷ 10h ngày 26

14h, 26/10

4,1

10h ngày 26 ÷ 14h ngày 26

14h ngày 26 ÷ 22h ngày 26

02h, 27/10

4,2

22h ngày 26 ÷ 02h ngày 27

02h ngày 27 ÷ 09h ngày 27

15h, 27/10

4,2

09h ngày 27 ÷ 15h ngày 27

15h ngày 27 ÷ 22h ngày 27

03h, 28/10

4,2

22h ngày 27 ÷ 03h ngày 28

03h ngày 28 ÷ 11h ngày 28

16h, 28/10

4,3

11h ngày 28 ÷ 16h ngày 28

16h ngày 28 ÷ 23h ngày 28

03h, 29/10

4,2

23h ngày 28 ÷ 03h ngày 29

03h ngày 29 ÷ 12h ngày 29

17h, 29/10

4,2

12h ngày 29 ÷ 17h ngày 29

17h ngày 29 ÷ 23h ngày 29

04h, 30/10

4,1

23h ngày 29 ÷ 04h ngày 30

04h ngày 30 ÷ 12h ngày 30

18h, 30/10

4,1

12h ngày 30 ÷ 18h ngày 30

18h ngày 30 ÷ 01h ngày 31

04h, 31/10

4,0

01h ngày 31 ÷ 04h ngày 31

04h ngày 30 ÷ 14h ngày 31

19h, 31/10

4,0

14h ngày 31 ÷ 19h ngày 31

19h ngày 30 ÷ 23h ngày 31

2. Độ mở cửa cống số 6 và lưu lượng xả nước: Phụ thuộc vào lượng nước tại công trình.

           3. Kính đề nghị BCH Phòng chống thiên tai thành phố Vũng Tàu, BCH Phòng chống thiên tai xã Long Sơn thông báo cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và biết thông tin về thời gian xả nước của cống số 6 đê Chu Hải, để chủ động trong việc nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và nhằm hạn chế thiệt hại do việc xả nước của công trình.

Phòng QLN - Trung tâm QLKTCTTL