Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Những điểm mới quy định về chế biến và thương mại lâm sản lần đầu được đưa vào Luật Lâm nghiệp năm 2017 (thay thế Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004)
08:16 | 23/09/2018 Print   E-mail    

Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH14) được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật gồm 12 chương, 108 điều quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Luật Lâm nghiệp đã thể chế hóa được các chủ trương lớn của Đảng như: Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó điểm mới quan trọng của Luật này là mở rộng phạm vi điều chỉnh; coi Lâm nghiệp là một ngành kinh tế - xã hội.

Một cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản (gỗ) trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 chỉ quy định đến hình thành rừng, tức là từ quản lý đến bảo vệ, phát triển rừng. Luật Lâm nghiệp năm 2017 đã mở rộng đến lĩnh vực chế biến và thương mại. Như vậy, Luật đã khẳng định lâm nghiệp là ngành kinh tế có liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp, từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản; khẳng định ngành Lâm nghiệp vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, vừa phát huy giá trị xã hội là thích ứng với biến đổi khí hậu với đòi hỏi phải quản lý bền vững. Với những quy định của Luật Lâm nghiệp 2017, chúng ta có thể hiểu rằng: Lâm nghiệp là một ngành kinh tế - xã hội đặc thù, gồm tất cả các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hóa và dịch vụ liên quan đến rừng.

Lĩnh vực chế biến và thương mại được quy định trong Luật Lâm nghiệp nằm ở Chương VII, gồm 2 Mục với 07 Điều, trong đó:

- Mục 1.Chế biến lâm sản gồm các quy định về chính sách phát triển chế biến lâm sản; chế biến mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng; quyền và nghĩa vụ của cơ sở chế biến lâm sản; hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

- Mục 2.Thương mại lâm sản gồm các quy định về Chính sách phát triển thị trường lâm sản; quyền và nghĩa vụ của cơ sở thương mại lâm sản; quản lý thương mại lâm sản và kinh doanh mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng.

Thép