Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh BR-VT
11:00 | 31/08/2018 Print   E-mail    

Tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 20 xã đã được UBND tỉnh Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có 20 xã: Quảng Thành, Cù Bị, Suối Nghệ, Xà Bang, Bình Ba, Xuân Sơn của huyện Châu Đức, Bưng Riềng của huyện Xuyên Mộc; Long Tân, Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài của huyện Đất Đỏ; An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước của huyện Long Điền; Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên của Huyện Tân Thành và Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng của Thành phố Bà Rịa.

1.     Những mặt đạt được:

Những kết quả đã đạt được trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong 6 thánh đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh BR-VT, cụ thể như sau:

- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có sự quan tâm đặc biệt đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; HĐND tỉnh đã Ban hành các Nghị quyết phân giao chỉ tiêu phân đấu, nhiệm vụ cụ thể và phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, các Nghị quyết ban hành chính sách Hỗ trợ lãi suất, Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp và thủy sản...Đây là cơ sở pháp lý  để Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở , ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

- Ban Chỉ đạo các Chương trình MTG cấp tỉnh, cấp huyện được kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để phát huy hiệu quả hoạt động trong quản lý, điều hành thực hiện Chương trình.

- UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổ chức thực hiện ký kết Chương trình phối hợp, giao ước thi đua năm 2018 giữa các huyện, thị xã, thành phố và giữa các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh về các nội dung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên đại bàn tỉnh. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Nhiều mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ được hình thành, phát huy hiệu quả.

- Đã triển khai, gắn kết nhiều dự án, đề án trong xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Đề án giảm nghèo bền vững, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án nông nghiệp công nghệ cao, Đề án đào tạo nghề nông thôn….tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhiều mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ được hình thành, phát huy hiệu quả

 2. Những tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong 6 thánh đầu năm 2018, vẫn còn  những tồn tại, những hạn chế tác động đến tiến độ thực hiện chương trình, cụ thể:

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới chưa được thường xuyên quan tâm, đặc biệt là ở cấp huyện, cấp xã. Một bộ phận người dân chưa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, kết quả huy động nguồn lực từ người dân trong 06 tháng đầu năm 2018 chỉ đạt 8,45% tổng nguồn vốn huy động, chưa đạt theo quy định (10%). Các mô hình, điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới chưa phổ biến, nhân rộng kịp thời..

- Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới đạt thấp, trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 16/74 tiêu chí, đạt 21,6%. Hiện vẫn còn xã dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,3 triệu/người/năm, thấp hơn so với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.

- Việc đầu tư xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chủ yếu tập trung vào xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chưa quan tâm đến các giải pháp đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

- Việc huy động nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới từ các doanh nghiệp và người dân còn hạn chế, do tình hình kinh tế khó khăn, doanh nghiệp không tích cực đầu tư vào nông nghiệp và do đặc thù một số địa phương có ít doanh nghiệp đóng trên địa bàn nên huy động đóng góp rất hạn chế (chỉ đạt 8,41 % so với quy định là 15%).

- Cấp ủy, chính quyền địa phương (cấp huyện, cấp xã) chưa quan tâm trong việc hỗ trợ thành lập và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn (tiêu chí số 13). Nhiều hợp tác xã hoạt động yếu kém nhưng chưa được giải thể...  

- Các thành viên là Sở, ngành, địa phương chưa bám sát nhiệm vụ được phân công để đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các xã xây dựng nông thôn mới thuộc ðịa bàn mình phụ trách.


NTM