Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
Giới thiệu các chính sách ưu đãi của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT
08:55 | 19/06/2018 Print   E-mail    

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Quy hoạt động không vì lợi nhuận, có khả năng cấp kinh phí, tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ của tỉnh nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1. Quy định về hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ

Quỹ sẽ tài trợ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức và cá nhân đề xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh không thuộc danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ của tỉnh không trùng lặp các nội dung đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc tổ chức, cơ quan khác tài trợ, hỗ trợ. Ngoài ra, Quỹ tài trợ, hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị trường của cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để được xem xét nhận tài trợ từ Quỹ, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đáp ứng yêu cầu chung là: Có tính cấp thiết hoặc có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong phạm vi của tỉnh; Vấn đề khoa học và công nghệ quan trọng nhằm giải quyết ngay yêu cầu khẩn cấp của tỉnh về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ; Những vấn đề mới xuất hiện, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng ngay yêu cầu của đời sống - xã hội, phục vụ lợi ích cộng đồng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh; Ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với các định hướng đã được phê duyệt trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tạo ra công nghệ mới, đổi mới công nghệ hoặc hoàn thiện công nghệ theo định hướng ưu tiên của tỉnh.

2.  Đối với hoạt động cho vay của Quỹ:

Khách hàng vay vốn phải đáp ứng các yêu cầu: có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện dự án vay vốn theo quy định; thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định (khoản đề nghị vay vốn phải có bảo đảm tiền vay với giá trị tối thiểu bằng 100% giá trị khoản vay); tại thời điểm đề nghị vay vốn, không có các khoản nợ đọng thuế, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng; có vốn tự có tham gia thực hiện dự án tối thiểu là 30% tổng vốn đầu tư của dự án.

Dự án vay vốn phải đáp ứng các yêu cầu: dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; công nghệ thuộc quyền sử dụng hợp pháp của khách hàng và không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc danh mục công nghệ cấm chuyển giao; sản phẩm của dự án được sản xuất và lưu hành theo quy định của pháp luật.

Hạn mức cho vay tối đa 70% tổng vốn đầu tư của dự án và không quá 5 (năm) tỷ đồng/dự án. Thời hạn cho vay cho một dự án tối đa là 36 (ba mươi sáu) tháng. Thời gian cho vay đối với từng dự án cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Cơ quan điều hành Quỹ và Hội đồng khoa học.

Tiêu chí xác định lãi suất cho vay thực hiện theo quy định của Khoản 3 Điều 10 Quy định quản lý tài chính của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 và các văn bản liên quan. Cụ thể như sau:

- Cho vay không lấy lãi đối với các dự án đáp ứng các tiêu chí sau: Dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra trong nước và dự án ứng dụng công nghệ cao hoặc sản xuất sản phẩm công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế xã hội từ những nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu ở mức “đạt” trở lên và được cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả; Dự án tạo việc làm và thu nhập tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

- Cho vay với lãi suất ưu đãi, tối đa bằng lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trong từng thời kỳ được áp dụng đối với các dự án đổi mới công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và sức cạnh tranh cao.

- Cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, góp vốn đầu tư đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Mọi chi tiết tổ chức/cá nhân có thể liên hệ qua địa chỉ:

 

- Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

- Điện thoại: 02543.510.368   -Fax: 02543.510.268

 

- Trụ sở: Khu trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Số 198, đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, TP.Bà Rịa

Xoan Anh