Tiến Bộ KH-KT Tiến Bộ KH-KT
Kết quả lấy mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản quý 1/2014
09:46 | 22/04/2014 Print   E-mail    

           

Kết quả quan trắc được niêm yết tại TTVHHT cộng đồng xã An Ngãi

           Thực hiện công văn số 55/SNN – KH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch thu mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vũng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2014 tại tờ trình sô 02/TTr-NTTS và kế hoạch số 01/KH-NTTS ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Chi cục Nuôi trồng thủy sản.

Trong quý I/ 2014 Chi cục Nuôi trồng thủy sản thực hiện công tác thu mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vũng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh với những kết quả đạt được như sau:
- Số lượng mẫu thu được trong quý I/2014 là: 50 mẫu.
- Số chỉ tiêu môi trường phân tích được: 350 chỉ tiêu.
Trong đó: Có 188 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép và 162 chỉ tiêu vượt quá giới hạn cho phép.
         - Số chỉ tiêu pH vượt quá giới hạn cho phép: 0/50 chỉ tiêu.
         - Số chỉ tiêu độ mặn vượt quá giới hạn cho phép: 02/350 chỉ tiêu.
         - Số chỉ tiêu độ kiềm vượt quá giới hạn cho phép: 07/350 chỉ tiêu.
         - Số chỉ tiêu hàm lượng COD vượt quá giới hạn cho phép: 31/350 chỉ tiêu.
         - Số chỉ tiêu hàm lượng sắt vượt quá giới hạn cho phép: 37/350 chỉ tiêu.
         - Số chỉ tiêu hàm lượng đồng vượt quá giới hạn cho phép: 42/350 chỉ tiêu.
         - Số chỉ tiêu Hàm lượng mangan vượt quá giới hạn cho phép: 43/350 chỉ tiêu.
 

Các khuyến cáo.

- Dựa vào kết quả phân tích của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư và bảng giới hạn cho phép các chỉ tiêu tuân theo quy định: QCVN 10:2008/BTNMT và Thông tư 44/2010/TT - BNNPTNT ngày 22 tháng 07 năm 2010. Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra các khuyến cáo cho bà con nông dân trong Nuôi trồng thủy sản.
 
Giới hạn cho phép
Các chỉ tiêu môi trường quan trắc
pH
 
Độ mặn 0/00
Độ kiềm
COD mg/l
Sắt (Fe) mg/l
Đồng (Cu)mg/l
Mangan (Mn) mg/l
6.5-8.5
5-35
60-180
<3
<0.1
<0.03
<0.1
- Hàm lượng COD cao hơn giới hạn cho phép chứng tỏ nguồn nước tại khu vực này đang bị ô nhiễm hợp chất hữu cơ dẫn đến hàm lượng oxy trong nước ít, vì vậy khuyến cáo bà con trước khi lấy nước vào ao nuôi cần phải qua hệ thống lắng, lọc. Nếu nước đã lấy vào ao nuôi rồi thì phải cần tăng cường sục khí oxy cho ao nuôi.
            - Hàm lượng sắt, đồng và mangan điều vượt quá giới hạn cho phép. Sẽ làm cản trở quá trình hô hấp, gây bất lợi đến thủy sinh vật và một số loài tảo trong ao nuôi. Vì vậy khuyến cáo bà con nông dân trước khi lấy nước vào ao nuôi phải qua hệ thống lắng, lọc.
            - Độ mặn ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hòa áp suất thẩm thấu của thủy sinh vật. Độ mặn vượt quá giới hạn cho phép sẽ gây ra các phản ứng sốc của cơ thể làm giảm khả năng đề kháng bệnh của tôm, cá trong ao nuôi, tôm dễ bị nhiễm các bệnh do vi khuẩn, giảm ăn và chậm lớn (tôm khó lột xác). Vì vậy khuyến cáo bà con nông dân không nên lấy nước trực tiếp vào ao nuôi. Nếu có lấy thì phải cho vào các ao lắng, lọc có chứa nước ngọt, để cho độ mặn giảm xuống và nằm trong giới hạn cho phép.
            - Độ mặn ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hòa áp suất thẩm thấu của thủy sinh vật. Độ mặn thấp, tôm dễ bị các bệnh mềm vỏ, chất lượng thịt kém ( không chắc) và khả năng đề kháng, phòng bệnh kém. Vì vậy khuyến cáo bà con nông dân không nên lấy nước vào ao nuôi trong thời gian này.
            - Độ kiềmthấp ảnh hưởng đến việc duy trì hệ đệm của môi trường nước và sự biến động pH nước, vì vậy khuyến cáo bà con nông dân trong thời gian này không nên lấy nước vào ao nuôi. Hoặc phải xử lý nước trước khi lấy nước vào ao nuôi.
            - Độ kiềm lớn hơn giới hạn cho phép ảnh hưởng đến việc duy trì hệ đệm của môi trường nước và sự biến động pH nước, vì vậy khuyến cáo bà con nông dân trong thời gian này không nên lấy nước vào ao nuôi. Hoặc phải xử lý nước trước khi lấy nước vào ao nuôi ( bón vôi, gây màu tăng độ kiềm..)
- Độ pHthấp hơn giới hạn cho phép sẽ làm giảm khả năng vận chuyển hemoglobin, hậu quả là mang tiết ra nhiều chất nhầy, da và phần thân ngoài cơ thể ra nhiều nhớt, một số vùng da trở nên đỏ, đồng thời làm giảm khả năng đề kháng của cá, tôm đối với dịch bệnh, nhất là bệnh vi khuẩn. Vì vậy khuyến cáo bà con nong dân không nên lấy nước vào ao nuôi, hoặc phải xử lý nước sao cho pH vào rong giới hạn cho phép trước khi cấp nước vào ao nuôi.
            - Độ pH vượt quá giới hạn cho phép sẽ làm cho các tế bào các tế bào ở mang và các mô của tôm bị phá hủy. Vì vậy khuyến cáo bà con nong dân không nên lấy nước vào ao nuôi, hoặc phải xử lý nước sao cho pH vào rong giới hạn cho phép trước khi cấp nước vào ao nuôi.
Phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo của năm 2014.
Trong các tháng tiếp theo của năm 2014 chi cục tiếp tục thực hiện công tác lấy mẫu nước và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản theo kế hoạch đã đề ra và đã được Sở phê duyệt.
                                                         BT.CHI CỤC NTTS