Bộ Thủ Tục Hành Chính Bộ Thủ Tục Hành Chính
Từ khóa
Tổ chức
Tổng số thủ tục 126
Tiêu đề Unit  
Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu
Sở Nông nghiệp & PTNT
Chế biến nông lâm sản và nghề muối
Công nhận nghề truyền thống
Sở Nông nghiệp & PTNT
Chế biến nông lâm sản và nghề muối
Công nhận làng nghề truyền thống
Sở Nông nghiệp & PTNT
Chế biến nông lâm sản và nghề muối
Công nhận làng nghề
Sở Nông nghiệp & PTNT
Chế biến nông lâm sản và nghề muối
Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu
Sở Nông nghiệp & PTNT
Quản lý chất lượng NLS&TS
Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm
Sở Nông nghiệp & PTNT
Quản lý chất lượng NLS&TS
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Sở Nông nghiệp & PTNT
Quản lý chất lượng NLS&TS
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
Sở Nông nghiệp & PTNT
Quản lý chất lượng NLS&TS
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn)
Sở Nông nghiệp & PTNT
Quản lý chất lượng NLS&TS
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)
Sở Nông nghiệp & PTNT
Quản lý chất lượng NLS&TS
Showing 1 - 10 of 126 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 13