Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
Tôm nước lợ thuộc danh mục sản phẩm quốc gia
08:44 | 15/06/2017 Print   E-mail    

          Ngày 05/06/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung Danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 gồm có tôm nước lợ (gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng); cà phê Việt Nam chất lượng cao và sâm Việt Nam.

          Theo Quyết định số 787/QĐ-TTg Chính phủ giao Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (Ban Chỉ đạo Chương trình) đ ôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai xây dựng và thực hiện các đề án phát triển sản phẩm quốc gia đã được phê duyệt.

          Trong từng trường hợp cần thiết, ngoài các cơ chế chính sách đã được quy định tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghchủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ,  ngành, địa phương có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù của từng sản phẩm quốc gia đã được phê duyệt tại Quyết định này.

          Việc bổ sung Danh mục sản phẩm quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

           Danh mục sản phẩm quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

STT

Tên sản phẩm quốc gia

1

Tôm nước lợ (gồm: Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng)

2

Cà phê Việt Nam chất lượng cao

3

Sâm Việt Nam

 

BT.Xoan Anh